Join the PHinAgana on Viber Community

Since not everyone is active on social media or even has accounts on any of the social media platforms, we have also created a Viber community for kababayans within our consular jurisdiction in the Western Pacific and for our other stakeholders who wish to follow or directly obtain information from the Philippine Consulate General in Agana (Guam).

Please read the following Community Guidelines that prescribes acceptable behavior on the PHinAgana on Viber community before you join.

Dahil hindi lahat ay aktibo o mayroong account sa social media, lumikha din kami ng isang Viber community para sa mga kababayan na nasa mga isla dito sa Kanlurang Pasipiko na bahagi ng aming consular jurisdiction at para sa iba pang mga stakeholder na nais sumunod o direktang kumuha ng impormasyon mula sa Philippine Consulate General sa Agana (Guam).

Bago sumali, pakibasa muna sa ibaba ang ating Community Guidelines para malaman ang akmang pakikitungo sa iba pang kasapi ng PHinAgana Viber community.


Community Guidelines

Overview

The PHinAgana Viber community is intended to provide a channel of communication for those who do not have access to email or social media platforms to interact with and obtain information from the Philippine Consulate General in Agana (Guam).

It also serves as a means to quickly share information when there are fast-breaking developments in our respective communities, especially in emergencies or other life-and-death situations.

So that these goals are met, it is important that those who engage in the PHinAgana on Viber community feel that they are in safe environment, with people who share the same goodwill and desire to contribute positively to common interests. To this end, please read and understand the following guidelines before you join the PHinAgana on Viber community.

These guidelines also apply for other social media platforms used by the Philippine Consulate General in Agana (Guam) to engage with its various stakeholders and community members.

Guidelines

 • Treat others online as you would treat them in real life
 • Be tolerant towards other’s viewpoints; respectfully disagree when opinions do not align
 • Respect the privacy and personal information of other community members
 • Communicate with courtesy and respect

What Not To Do

 • DO NOT make personal attacks on other community members
 • DO NOT use defamatory remarks or make false statements against others
 • DO NOT post prejudiced comments or profanity
 • DO NOT bully or make inflammatory remarks against other community members

Consequences

We will take action when we see someone violating these guidelines. Sometimes that just means giving someone a warning; other times it means revoking certain privileges or accounts entirely. We request that all community members report behavior that violates our guidelines to consult@aganapcg.info.

Agreement

By logging onto the community and activating your profile, you are considered to be in agreement with the terms and conditions listed above.

Join PHinAgana on Viber

Click to join the PHinAgana on Viber community.

 

Pamantayan ng Pamayanan

Pangkalahatang Pananaw

Ang PHinAgana Viber community ay inilaan upang mabigyan ng paraan ng komunikasyon para sa mga walang access sa email o social media upang sila din ay malayang makipag-ugnay at makakuha ng impormasyon mula sa Philippine Consulate General sa Agana (Guam).

Nagsisilbi rin itong karagdagang paraan upang mabilis na makapagbahagi ng impormasyon kapag may mga nagaganap na emergency o iba pang sitwasyon kung saan nalalagay sa panganib ang ating mga pamayanan.

Upang matugunan ang mga hangaring ito, mahalaga na nararamdaman ng mga kasama sa PHinAgana on Viber community na nasa ligtas sila na kapaligiran, at ang mga nakakasalamuha nila ay kapwa may mabuting kalooban at magandang hangarin para sa pangkalahatang kabutihan. Basahin muna at unawain ng maigi ang mga alituntunin sa ibaba bago sumali sa PHinAgana on Viber community.

Ang mga patnubay na ito ay naangkop din para sa iba pang mga social media platform na ginagamit ng Konsulado Panlahat ng Pilipinas sa Agana (Guam) upang makipag-ugnayan sa iba't ibang bahagi ng aming komunidad.

Mga Alituntunin

 • Ang pakikipag-ugnayan online ay hindi dapat naiiba sa kung paano ka makipagtratuhan sa totoong buhay
 • Maging bukas ang isipan sa mga pananaw ng iba; magalang pa din kahit hindi sumasang-ayon sa iba
 • Galangin ang privacy at personal na impormasyon ng lahat ng kasamahan sa komunidad na ito
 • Panatilihin palagi ang kagandahang-asal at paggalang

Mga Dapat Iwasan

 • HUWAG mamersonal o makipagtalo sa ibang mga kasamahan sa komunidad
 • HUWAG maging mapanira o magparatang laban sa ibang mga kasapi
 • HUWAG maglathala ng mga nakasisirang mga pahayag o komentaryo na nakakabastos sa iba
 • HUWAG mang-api o maghayag o mang-alipusta ng iba

Mga Kahihinatnan

Mahigpit na papatawan ng akmang parusa ang sinuman na lalabag sa mga alintuntunin na ito. Minsan maaring babala lamang ito; kapag sobra o tahasan ang nagawa ay maaring bawiin ang ilang pribilehiyo o tuluyang maipagbawal ang paglahok. Mangyaring iulat agad sa consult@aganapcg.info ang sinumang lumalabag o di sumusunod sa saktong asal na nakasaad sa mga alituntunin.

Pagsang-ayon

Ang inyong pag log-in sa komunidad na ito at ang pag-activate ng inyong profile ay nangangahulugan na kayo ay sumasang-ayon sa mga tuntunin at mga kundisyon na nakasaad sa itaas.

Sumali sa PHinAgana on Viber

Paki-click para makasali sa PHinAgana on Viber.