Ipagdiwang ang Buwan ng Wikang Pambansa at Buwan ng Kasaysayan

This month of August, join the Philippines in celebrating its rich language and history! Watch out for the special events to be streamed on the official YouTube channel and Facebook page of the Department of Foreign Affairs.

  •  Join “Sulat Sinauna: Talakayan Tungkol sa mga Sinaunang Sulat ng Bansa,” a special lecture on Philippine indigenous scripts and workshop on Baybayin on 22 August 2020, from 2:00 p.m. to 4:00 p.m. PH Time (4:00 PM to 6:00 PM ChST).

To actively participate and get a certificate after the workshop, register online for FREE before 21 August 2020 or until the 100 available slots are filled.

  • Watch “Walang Sugat,” the 1898 Tagalog-language zarzuela written by Filipino playwright Severino Reyes. Staged by Tanghalang Pilipino and directed by Carlos Siguion-Reyna, this zarzuela, which gives a glimpse of 19th century Philippine society is available on a limited special screening from 29 to 31 August 2020 only via the official DFA YouTube channel.

Maligayang Buwan ng Wikang Pambansa at Buwan ng Kasaysayan!

Ngayong buwan ng Agosto, maki-isa sa Pilipinas sa pagdiriwang ng kanilang yamang wika at kasaysayan! Panoorin ang mga natatanging kaganapan na ilalabas sa opisyal na YouTube channel at Facebook page ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas.

  • Sumali sa “Sulat Sinauna: Talakayan Tungkol sa mga Sinaunang Sulat ng Bansa,” isang natatanging paglalahad tungkol sa mga katutubong paraan ng pagsulat ng Pilipinas at workshop sa Baybayin ngayong ika-22 ng Agosto 2020, mula 2:00 n.h. hanggang 4:00 n.h. oras sa Pilipinas (o 4:00 p.m. hanggang 6:00 p.m. ChST).

Upang aktibong makalahok at makatanggap ng isang sertipiko pagkatapos ng workshop, maaring magparehistro online nang LIBRE bago mag ika-21 ng Agosto 2020 o hanggang sa umabot na ng 100 ang mga nagpalista.

  • Panoorin ang “Walang Sugat,” ang tanyag na zarzuela sa wikang Tagalog na isinulat noong 1898 ng Pilipinong mandudula na si Severino Reyes. Pinangunahan ng Tanghalang Pilipino sa direksyon ni Carlos Siguion-Reyna, ang zarzuela na ito, na nagbibigay ng isang sulyap sa lipunang Pilipino noong ika-19 na siglo, ay mapapanood sa isang natatanging pagtatanghal nito sa opisyal na YouTube channel ng DFA mula ika-29 hanggang ika-31 ng Agosto.

Maligayang Buwan ng Wikang Pambansa at Buwan ng Kasaysayan!


Write a comment

Comments: 0