Why are there no available appointment slots?

Bakit wala akong makuhang appointment slot?

When you go to our online appointment system to book an appointment ticket, you first pick the consular service that you need and then the default staff member. The number of appointment slots depends on known demand and processing time. Because of the need to continue measures to protect the health and safety of Consulate personnel and the general public, even as Guam has transitioned to PCOR 3 status, these slots are limited. The system only allows appointments to be booked up to 14 days in advance.

If no slots are available for the specific consular service that you need even after scrolling through the 14-day visible calendar, this means that the consular service has been fully booked for that period. We recommend that you check again late in the evening or very early in the morning to catch new slots that are automatically opened up by the system as the date changes.

New appointment slots are released every day, thus every day is a chance at getting an appointment slot.


Kung pupuntahan mo ang online appointment system upang mag-book ng appointment ticket, papipiliin ka muna ng consular service na kailangan mo at ang default staff member. Ang bilang ng appointment slot ay depende sa karaniwang pangangailangan at haba ng oras ng pag-proseso. Dahil sa kailangan pang ipagpatuloy ang mga hakbang upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga taga-Konsulado at ang pangkalahatang publiko, kahit na nasa PCOR 3 na ang Guam, ang mga slot na ito ay limitado. Pinapayagan din lamang ng sistema na ma-book ang appointment na hanggang 14 na araw lamang na mauna.

Kung wala kang makuha na slot para sa serbisyong konsular na kailangan mo, kahit alinmang petsa sa loob ng 14 na araw na kalendaryo, nangangahulugan ito na pawang na-book na lahat ng mga slot para sa serbisyo konsular na ito. Inirerekumenda namin na abangan ang mga bagong slot sa gabi o maaga kinabukasan kung kailan naglalabas ulit ng panibagong slot ang sistema kapag nagpalit na ang petsa.

Bawat araw ay may bagong appointment slot na nilalabas kaya bawat araw ay may pagkakataon na makakuha ng appointment slot.


Write a comment

Comments: 0